SPD là viết tắt của từ Surge Protection Device, tức là thiết bị bảo vệ đột biến, sốc điện.